Home

Кариери

Защо да членувам в ISACA?

Искате ли да:

 • Усъвършенствате Вашите професионални умения

Ние сме част от международната организация ISACA и осигуряваме на нашите членове достъп до водещи научни изследвания – както собствени, така и чрез обмен на публикации с други организации.

Научете повече за ползите от членството тук…

 • Поддържате устойчиво Вашето професионално развитие

ISACA’s Standards Board дефинира, разработва и разпространява стандарти за одит на ИТ, установяващи базови практики за оценяване на одитните и контролните практики.

 • Увеличите стойността, която добавяте за Вашата организация

Ние, ISACA Sofia Chapter, организираме обучения по теми, вълнуващи нашите членове.

ISACA издава и разпространява ISACA Journal – списание, ориентирано към области, представляващи интерес за професионалистите от общността, занимаващи се с одит и контрол. Списанието излиза веднъж на два месеца и е безплатно за членове на ISACA.

Ежегодно ISACA организира конференция Computer Audit, Control and Security (CACS) . Членовете получават отстъпки при регистрацията за това вълнуващо събитие, събиращо професионалисти от различни страни и привличащо международно признати лектори.
Научете повече…

 • Разширите мрежата си от професионални контакти

Членството в една от 200-те ISACA Chapters в повече от 180 страни непосредствено Ви свързва с професионалисти със сходни професионални интереси, отговорности и занимания.

Събитията, на които ISACA Sofia Chapter е съорганизатор привличат доказани професионалисти и Ви дават възможност да „сверите часовника” си. Също така се стремим да организираме по една среща на членовете на Chapter-а на всеки три месеца. На тези срещи дискутираме теми, представляващи интерес и предварително съгласувани с членовете, след което има възможност и за неформални разговори и споделяне на професионален опит и идеи.

 • Получите независима оценка от разпознаваема организация за Вашите знания, опит и експертиза със сертификатите:
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Световно признат сертификат за постижения в областта на одита на информационни системи, включително: стандарти и практики, организация и ръководене на процесите, цялостност, надеждност и достъпност на информацията, както и разработка, придобиване и обслужване на софтуер.

Измерва разбирането Ви относно изграждането и поддържането на рамка за информационна сигурност в дадена организация.

Оценява знанията и прилагането на принципи и практики, свързани с управлението на ИТ на ниво организация.

е предназначен за ИТ професионалисти, които имат практически опит с: идентифициране,  оценка, мониторинг и третиране на рискове, свързани с информационните системи.

Вижте кратко представяне на сертификатите тук…

Заявете своето членство сега!

[:en]

Careers

Why ISACA?

Do you want to:

 • Enhance your professional skills

As a part of the international organisation ISACA we ensure our clients access to leading scientific research – both own and in collaboration with other organisations.

Learn more about the member benefits…

 • Maintain your professional development

ISACA’s Standards Board defines, develops и distributes IT audit standards, establishing foundations in evaluation of audit and control operations.

 • Increace the value you add to your enterprise

We, ISACA Sofia Chapter, take initiative in trainings on topics that interest our members.

ISACA publishes and distributes ISACA Journal – a magazine, orientated towards fields that could be of interest to the community professionals in audit and control. The magazine comes out once every two months and is free for ISACA members.

Annualy ISACA organizes the Computer Audit, Control and Security (CACS)  conference. Members recieve discounts for the registration for this exciting event that gathers professionals and respected lecturers from around the globe.
Learn more…

 • Expand your network of professional contacts

The membership in one of the 200 ISACA Chapters in more than 180 countries gives you immediate connection with professionals with similar interests, duties and occupation.

Events, co-organized by ISACA Sofia Chapter attract respected professionals and allow you to keep up with the latest news. We also try to organise a meeting of the Chapter every three months. There we discuss topics that are interesting for and agreed upon by the members beforehand. After the formal meeting comes a time for informal conversations and sharing of professional experience and ideas.

 • Obtain an independant evaluation of your knowlege, skills and experience from a widely known organization with the certificates:

 

The CISA designation is a globally recognized certification for IS audit control, assurance and security professionals. Being CISA-certified showcases your audit experience, skills and knowledge, and demonstrates you are capable to assess vulnerabilities, report on compliance and institute controls within the enterprise.

CISM means higher earning potential and career advancement. Recent independent studies consistently rank CISM as one of the highest paying and sought after IT certifications. The uniquely management-focused CISM certification promotes international security practices and recognizes the individual who manages, designs, and oversees and assesses an enterprise’s information security.

CGEIT recognizes a wide range of professionals for their knowledge and application of enterprise IT governance principles and practices. As a CGEIT certified professional, you demonstrate that you are capable of bringing IT governance into an organization—that you grasp the complex subject holistically, and therefore, enhance value to the enterprise.

Propel your career with CRISC certification, and build greater understanding of the impact of IT risk and how it relates to your organization.CRISC is the only certification that prepares and enables IT professionals for the unique challenges of  IT and enterprise risk management, and positions them to become strategic partners to the enterprise.

Read more about certification…

Request your membership now![:]