Кариери

БОРИКА АД: СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ИТ ОДИТОР #SITA-012021      (Връзка към jobs.bg)

БОРИКА АД търси да назначи „Старши вътрешен ИТ одитор“ към дирекция „Вътрешен одит“.
ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:
 Ръководство и изпълнение на проекти за ИТ одит;
 Изготвяне и преглеждане за ефективно документиране и изпълнение на резултатите от одитите и на одитните препоръки;
 Идентифициране на потенциални ИТ рискове и свързаните с тях проблеми, отчитайки тенденциите в развитието на съответните технологии и наличната ИТ среда;
 Комплексно насочване и подпомагане на одиторите в екипа за идентифициране на основни ИТ контроли и рискове;
 Участие в интегриране на одитните дейности, включително преглед на вътрешни контроли, при изпълнение на големи ИТ инициативи и проекти;
 Участие в изготвянето на годишен одитен план и в изготвянето на отчети към Съвет на директорите, Одитен комитет и др.;
 Участие в развиване на методологичната рамка и актуализиране на политиките и практиките на одитната дирекция и др.
ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
 Висше образование – Магистър в областта на информационните технологии (или технически и инженерни науки);
 Професионален опит в областта на информационните технологии – не по-малко от 3 години;
 Наличие на минимум един валиден и релевантен професионален сертификат – CISA, CISSP, CISM, CRISC, ITIL;
 Познания и опит със системи за управление на информационната сигурност и риска (ISO 27001:2013, ISO 27005, ISO 20000-1, PCI DSS и други PCI стандарти);
 Отлични умения за работа с МS Office: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook;
 Английски език – писмено и говоримо (минимум ниво B2);
 Много добри презентационни умения, и умения за интервюиране;
 Иновативност, аналитично мислене и проактивност;
 Лоялност и отговорност;
 Умения за работа в екип и ефективно управление на времето.
ПРЕДИМСТВА:
 Познаване на методологии, рамки и насоки за извършване на одити на информационни системи и на ИТ процеси – ITIL, COBIT, COSO, ISO 17799/27000, и др;
 Умения за работа със специализиран одитен софтуер и/ или други помощни средства за обработка и анализ на данни;
 Предишен опит като ИТ одитор в компания от финансовата/ банковата сфера, ИТ или FinTech компания.
ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:
 Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 Коректно отношение от Работодателя;
 Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.
ИЗБОРЪТ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ:
 Класиране по документи.
 Интервю на експертно ниво.
 Интервю на ръководно ниво.
Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 07.02.2021 година.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.
Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.
Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.