Кариери

1. IT Auditor with German (mid and senior) –  MiNDS

MiNDS is looking for experienced IT Auditors with German (mid and senior) for
one of its partners – a huge retail company with more that 450 ppl in Bulgaria (R&D, operations). They will work directly with a team in Germany and will be the first IT Auditors in Sofia.
The impact You will create:
Support for the overall planning, monitoring, reporting and optimization of the IT audit
as part of the annual audit – as an interface between the auditor and the specialist
departments of the company. This includes the following tasks:
• Coordination of the scope of the IT audit together with the auditor
• Scheduling and coordination of audit meetings
• Accompanying the IT audit in the audit meetings – as a central contact for the auditor
and the specialist departments of the company
• Coordination of the request, preparation and timely delivery of audit evidence
• Support in the preparation of results presentations for the top management
• Consultation of the departments and countries with regard to suitable measures for
the sustainable elimination of IT audit findings
• Support for projects and further development of the internal control system
Experience and skills You will need:
• Working experience and knowledge in performing or coordinating IT fiscal year end
audits
• General experience in IT audit coordination
• Knowledge about IT General Controls (ITGC), like Change Management, User +
Authorization Management, IT Operations
• Knowledge in IT Controls and Control Framework
• Knowledge in SAP Systems audit
• Audit related certificates like CISA – Certified Information Systems Auditor
Our offer:
• An attractive remuneration package depending on your seniority
• Variety of opportunities with one of the strongest and largest retail companies in the
world
• A huge array of tools & technologies available on the spot and ready for a steady
personal development
• Food vouchers, MultiSport card, additional health insurance, travel expenses and a
modern office close to Paradise Mall
• A good work-life balance with flexible working time & options for mobile work
A pleasant and diverse environment with regular events, team buildings and stimulating
activities.
For more details, do not hesitate to contact our Account Manager – Plamena Timova:
Mobile: +359 877 688 337
Email:plamena@mindspeople.com
LinkedIn:http://bg.linkedin.com/in/ptimova

2. ИТ Одитор
БНБ, Отдел ИТ Одит

УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“

ДИРЕКЦИЯ „ИТ ОДИТ И НАДЗОРНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

Обща характеристика на длъжността:

Участие в одитни екипи за извършване на одити на информационните системи и ИТ риска в
кредитните институции. Планиране, изпълнение и приключване на одитни ангажименти.
Годишно проследяване на изпълнението на препоръките от извършените проверки. Участие в
изготвянето на годишния план за дейността на отдел „ИТ одит“. Изпълнение на конкретно
възложени задачи от директора на дирекцията или началника на отдела.

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
• Предпочитан профил в областта на компютърните науки и информационните технологии;
• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
• Много добри познания за информационните технологии, използвани в бизнес среда, и в частност банковия и финансов сектор;
• Опит в областта на ИТ процеси и системи и/или одитиране на ИТ процеси;
• Високо ниво на работа с офисни приложения, включително за обработка на текст, таблици, бази данни, схеми и графики, както и със справочни и приложни програми.;
• Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции, директно приложими правни актове на Европейския съюз в областта на банковия надзор, насоки и препоръки, издавани от ЕЦБ, ЕБО и ЕССР;
• Способност за планиране, организиране и контролиране на извършваната работа;
• Способност за работа под напрежение;
• Способност за анализ на информация и разкриване на причинно-следствена връзка;
• Съчетание на концептуално и творческо мислене.

С предимство ще се ползват кандидатите със сертификат CISA. В случай че не притежават
такъв и са одобрени за длъжността, от назначените кандидати се очаква да постигнат
сертификация CISA в рамките на срока на изпитване.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за
завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други
удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични
данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката
(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма
да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 21.04.2024 г. по един от следните начини:
1. На e-mail: 
HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени
файлове;
2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция

„Управление на човешките ресурси”;
3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1253 и 02 9145 1455.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

2. IT Auditor – Sofia

Юнайтед Груп България

Vivacom, a member of United Group, is a leader in providing high-tech telecommunication services of a new generation – mobile and fixed voice services; high speed broadband internet access through fiber optic, copper and satellite infrastructure; data transmission services via the mobile and fixed networks; and individual telecommunication solutions tailor-made for the client.

  YOUR MAIN RESPONSIBILITIES WILL BE ТО:

 • Collaborate with stakeholders to determine audit scope, objectives, and timelines
 • Conduct comprehensive audits of IT systems, processes, and controls to assess effectiveness and identify potential risks
 • Evaluate the design and implementation of IT controls to ensure compliance with internal policies, industry standards and regulations
 • Prioritize risks based on severity and potential impact on business operations
 • Review configurations, access controls, and security measures to verify compliance with policies and standards
 • Perform testing and analysis of IT infrastructure, applications, and databases to identify vulnerabilities and weaknesses
 • Analyze data and information to identify trends, anomalies, and potential security risks
 • Perform root cause analysis to identify the underlying factors contributing to IT audit findings and propose preventive measures to address them
 • Evaluate the effectiveness of IT General Controls (ITGC), identify weaknesses or gaps, and provide recommendations for improvements to strengthen our overall control environment
 • Collaborate with internal teams to develop and implement strategies for mitigating risks and improving IT security posture
 • Collaborate closely with cross-functional teams including IT, security, compliance to facilitate the implementation of audit recommendations and ensure alignment with organizational goals
 • Prepare detailed audit reports outlining findings, recommendations, and corrective actions
 • Track and monitor the implementation of audit recommendations and corrective actions
 • Communicate audit results to management and stakeholders, highlighting areas of concern and opportunities for improvement
 • Stay updated on emerging technologies, industry trends, and regulatory requirements related to IT auditing and security, and incorporate best practices into our audit processes

THE SUCCESSFUL CANDIDATE POSSESSES:

 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Information Technology, Computer Science, Information Systems or a related field
 • Professional certifications such as CISA, CISSP, CRISC, etc., are an advantage
 • Proven experience in IT risk management, cybersecurity, IT auditing, or IT compliance preferably in a regulated industry
 • Strong knowledge of IT systems, network infrastructure, security protocols, and best practices
 • Familiarity with IT General Controls (ITGC) and their application in auditing processes
 • Proficiency in IT risk assessment techniques, tools, and techniques for assessing IT controls, processes, and regulatory compliance frameworks
 • Excellent analytical and problem-solving skills with the ability to interpret complex data and information
 • Effective communication and interpersonal skills, with the ability to interact confidently technical concepts to non-technical stakeholders at all levels
 • Strong ethical and confidentiality skills, as well as trustworthiness, professionalism, and a commitment to upholding ethical standards and protecting sensitive information in their professional endeavors
 • Detail-oriented and organized, with the ability to manage multiple priorities and deadlines effectively
 • Commitment to professional development and continuous learning in the field of IT audit and cybersecurity

 WE GUARANTEE YOU:

 • Friendly and team atmosphere
 • Hybrid working with flexible start and end of the day
 • Fixed monthly salary with an option for an annual bonus
 • Many benefits as food vouchers, voucher for mobile device, free SIM card, preferential prices for all Vivacom services and devices, Co-financing of sport card, Luxury package health insurance for you and your family
 • 23 days paid annual leave + 1 additional for your birthday
 • Commercial discounts in over 100 of our partners’ services and products throughout the country – hotels, shops, restaurants, banks, auto services, and much more

HOW TO APPLY:

Apply here: https://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/karieri/obiavi-za-rabota/24526/it-auditor-sofia

 

3. IT Auditor, Sofia

Банка ДСК

General duties:

 • Performs audits at DSK Bank’s Head Office and the Bank’s subsidiaries in compliance with the relevant internal regulation of IAD of DSK Bank by participating in compiling of the Audit Program, performing with due professional care the tasks, specified in the Audit Program, which means in general:
 • Collecting, processing and analyzing data, facts and documents related to the audit subject;
 • Applying of appropriate audit methods, techniques, procedures, worksheets and tools;
 • Analyzing the reasons and conditions for the ascertained deficiencies in the Bank’s activity;
 • Formulating of justified, documented findings and the relevant corrective and preventive recommendations regarding the revealed risks;
 • Evaluating the risks revealed during the audit mission;
 • Evaluating the system of accountability and information about data reliability;
 • Ensures high quality audit performance by applying the rules laid down in the relevant internal regulations;
 • Participates in interviews and meetings with the auditees;
 • Participates in compiling Audit Reports on the results of the performed audit;
 • If assigned as leader of the audit, plans and manages audits, performs the respective tasks and takes the professional and ethical responsibility for the audit;
 • Supports all audits of IAD by gathering the relevant information and data from the information systems of the Bank;
 • Prepares opinion on new banking products and technologies in accordance with good banking practice.

Requirements:

EDUCATION

 • Master degree in Information Technology, Computer science, Cybersecurity, Information systems and technology or other related field

EXPERIENCE

 • At least 1 (one) year of experience in information technology and/or IT and IT security auditing;
 • Experience in banking IT or IT auditing is an advantage;
 • Knowledge of IT control environment, IT audit methodologies (COBIT);
 • Knowledge of data analysis and monitoring technics;
 • Knowledge of the software development process (SDLC);
 • Knowledge of communication protocols, electronic certificates, encryption mechanisms, security policies of communication devices, administration of network servers;
 • Experience with working with databases and SQL, programming skills.

CERTIFICATIONS

 • A strong desire to pursue or already possessing relevant industry certifications such as CISA, CISSP is an advantage.

SKILLS

 • Deadline-oriented, with an exceptional degree of motivation;
 • Thrives in a dynamic and fast-paced environment;
 • Excellent communication skills in English;
 • Ability to work independently as well as collaboratively.

DSK Bank offers:

 • Excellent opportunities for professional and career development in one of Bulgaria’s leading banks;
 • Food vouchers in the amount of 200 BGN per month;
 • 25 paid holiday leave;
 • Additional Health Insurance;
 • Annual bonus scheme depending on the achieved results;
 • Favorable conditions for housing and mortgage lending, as well as for bank products and services;
 • Preferential conditions for Multisport / CoolFit card;
 • Discounts in various companies;
 • Professional trainings for specific knowledge and skills;
 • Refer a Friend Bonus.

Apply here: https://dskbank.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0/it-auditor-

4. Вътрешен одитор

БНБ, Отдел Одит на Информационните системи

Обща характеристика на длъжността:

Участие в провеждането на одити на информационните системи, както и на процесите по управление на информационните технологии в БНБ с цел осигуряване на увереност на ръководството относно постигането на целите на банката в областта на ефикасността и ефективността на операциите, конфиденциалността, интегритета и наличността на информацията, надеждността и достоверността на финансовата и оперативна информация, опазване на активите и спазване на нормативната уредба, политиките, плановете, процедурите и договорите. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване за изпълнението на препоръките. Участие в дейността по поддържане на използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „магистър“;
 • Предпочитана специалност в областта на информационните технологии;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Опит в сферата на информационните системи, сървърна, виртуална и мрежова инфраструктура;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване на причинно-следствена връзка;
 • Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност;
 • Способност за работа под напрежение и умения за работа в екип.Допълнителни изисквания:
 • Притежаване на международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството и/или сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите на РБ.Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.Документи се подават в срок до 16.02.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

5. Експерт
БНБ, Дирекция „Вътрешен одит“

 

Обща характеристика на длъжността:

Анализиране, изследване, селектиране и систематизиране на информацията необходима за извършване на одитната дейност в БНБ. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване на изпълнението на препоръките. Участие в дейността по планиране на одитните ангажименти в използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес. Систематизиране и изготвяне на справки и отчети за нуждите на дирекция „Вътрешен одит“.Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитана специалност в областта на финансите и икономиката;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езиковарамка);
 • Опит в областта на банковите операции, одита, управлението на активи, анализа и контролана риска;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване напричинно-следствена връзка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност, кактои способност за работа под напрежение;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.Документи се подават в срок до 25.10.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

6. Вътрешен одитор

БНБ, отдел „Одит на информационните системи“

Обща характеристика на длъжността:

Участие в провеждането на одити на информационните системи, както и на процесите по управление на информационните технологии в БНБ с цел осигуряване на увереност на ръководството относно постигането на целите на банката в областта на ефикасността и ефективността на операциите, конфиденциалността, интегритета и наличността на информацията, надеждността и достоверността на финансовата и оперативна информация, опазване на активите и спазване на нормативната уредба, политиките, плановете, процедурите и договорите. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване за изпълнението на препоръките. Участие в дейността по поддържане на използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „магистър“;
 • Предпочитана специалност в областта на информационните технологии;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езиковарамка);
 • Опит в сферата на информационните системи, сървърна, виртуална и мрежоваинфраструктура;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване напричинно-следствена връзка;
 • Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималнитеизисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност;
 • Способност за работа под напрежение и умения за работа в екип.Допълнителни изисквания:• Притежаване на международно признат сертификат в областта на одита или счетоводството и/ или сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите на РБ.Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.Документи се подават в срок до 25.10.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

7. Security Incident Response Analyst

Cognizant

София, длъжност на пълно работно време, Заплата над 5000 лв.

За нас

At Cognizant, we are dedicated to helping the world’s leading companies build stronger businesses — helping them go from doing digital to being digital.
With the capacity to support various clients, we offer a world of opportunities for both professionals and graduates. You can expect five-star training, a chance to realize your career goals, and a range of benefits. Be Cognizant!

Отговорности

Currently, we are looking for experienced Security Incident Response Analyst who will join our team in Bulgaria.

Изисквания и необходими умения

• Security incident analysis, impact evaluation, prioritization and escalation
• Expert knowledge in IT system security log information
• Expert knowledge in malware and cyber-attack behaviors
• Networking knowledge, common network protocols, services, events log format
• Knowledge of operating systems and middleware
• IT security detection & analysis solutions experience
• Good knowledge of Security standards (NIST, ISO27001, COBIT), network security domains & zones, firewall, IDS etc

Ние Ви предлагаме

• Competitive salary,
• Opportunity to be part of a rapidly expanding global organization,
• Open-minded and multinational environment,
• Pleasant and inspiring working atmosphere,
• Professional development.
Кандидатстване през JobTiger: https://www.jobtiger.bg/showJob.php?job_id=255979&back_url=%2Fjobs%2F%3F_page%3D1

9. IT Audit Consultant / Senior Consultant

Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) is a global business consulting and internal audit firm composed of experts
specializing in risk and advisory services. The firm helps clients solve problems in internal audit, finance,
operations, technology, litigation, governance, risk, and compliance. Protiviti’s highly trained, results-oriented
professionals serve clients in the Americas, Asia-Pacific, Europe and the Middle East and provide a unique
perspective on a wide range of critical business issues.
Protiviti has more than 80 locations worldwide, including seven in the UK, and is a wholly owned subsidiary of
Robert Half International Inc. (NYSE symbol: RHI). Founded in 1948, Robert Half International is a member of the
S&P 500 index.
The Protiviti Career provides opportunity to learn, inspire and advance within a collaborative and diverse company
culture. We are seeking a motivated candidates to help drive the Internal Audit team in Sofia. You will be part
of a diverse, fast-paced and innovative culture, able to work on a wide range of projects. We fuel your curiosity
with challenging work, talented colleagues, and creative learning resources. At every level, we champion leaders
who influence and achieve results.
Are you inspired to lead, learn, grow, and make a difference? You have come to the right place!

POSITION: 
Protiviti’s (Information Technology (IT) internal auditing practice helps companies understand the key
technology risks and how well the company is mitigating and controlling those risks. Protiviti also provides insight
into the threats inherent in today’s highly complex technologies through assessing technology risks and the control
environment as they relate to critical business processes. Our deep expertise in IT audit can help ensure the
integrity, reliability and performance of these processes. Through our methodologies, our clients realise more
effective and efficient technology controls that better align the internal audit function with their business and IT
strategies.

Key Responsibilities:
• Participating / Leading the delivery and management of IT Audit engagements.
• IT Effectiveness Reviews, assessing IT strategy, IT governance, operating effectiveness and
measurement of performance.
• Understand, test and analyze complex data, systems, and processes effectively to identify weaknesses
and develop sound conclusions and recommendations for improvement.
• Prepare working papers that properly support the work performed and the audit observations.
• Developing, with the Company’s support, existing or new areas of relevant specialism and expertise to
differentiate yourself in the market.

The ideal candidate will have:
• A Bachelor’s degree in relevant discipline (e.g., Accounting, Finance, Information Technology or
Business-Related Field) required.
• 3+ years in internal audit, consulting, assurance services, or related field, either in professional services
or industry.
• Advanced verbal and written communication skills including documentation of findings and
recommendations
• Understanding of current accounting (GAAP) and internal control concepts (COSO, IIA standards,
COBIT).
• Knowledge of auditing processes and methodologies, including developing process flows.
• Knowledge of Sarbanes-Oxley Act provisions and methodologies for achieving compliance
• A diverse skill base in both IT auditing and information systems
• Knowledge of emerging technology risk
• Proficient in Microsoft Office suite applications with specific emphasis on Word, Excel, and PowerPoint.
• Excellent interpersonal skills to interact in team environment and foster client relationships.
• Creative and logical problem-solving abilities.
• Professional certification such as CISA strongly preferred

Should our expectations correspond to your personal plan for professional growth, and you are motivated to
become part of Protiviti’s Internal Audit Team, you can apply by sending us your recent CV to joinus@protiviti.bg
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview. All personal data will be treated with strict
confidentiality.