Кариери

1. Вътрешен одитор
БНБ, Отдел Одит на Информационните системи

Обща характеристика на длъжността:

Участие в провеждането на одити на информационните системи, както и на процесите по управление на информационните технологии в БНБ с цел осигуряване на увереност на ръководството относно постигането на целите на банката в областта на ефикасността и ефективността на операциите, конфиденциалността, интегритета и наличността на информацията, надеждността и достоверността на финансовата и оперативна информация, опазване на активите и спазване на нормативната уредба, политиките, плановете, процедурите и договорите. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване за изпълнението на препоръките. Участие в дейността по поддържане на използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „магистър“;
 • Предпочитана специалност в областта на информационните технологии;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Опит в сферата на информационните системи, сървърна, виртуална и мрежова инфраструктура;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване на причинно-следствена връзка;
 • Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност;
 • Способност за работа под напрежение и умения за работа в екип.

  Допълнителни изисквания:

 • Притежаване на международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството и/или сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите на РБ.

  Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

  Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

  За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

  Документи се подават в срок до 16.02.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

  Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

2. Експерт
БНБ, Дирекция “Вътрешен одит”

 

Обща характеристика на длъжността:

Анализиране, изследване, селектиране и систематизиране на информацията необходима за извършване на одитната дейност в БНБ. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване на изпълнението на препоръките. Участие в дейността по планиране на одитните ангажименти в използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес. Систематизиране и изготвяне на справки и отчети за нуждите на дирекция „Вътрешен одит“.Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитана специалност в областта на финансите и икономиката;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езиковарамка);
 • Опит в областта на банковите операции, одита, управлението на активи, анализа и контролана риска;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване напричинно-следствена връзка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност, кактои способност за работа под напрежение;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.Документи се подават в срок до 25.10.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

3. Вътрешен одитор

БНБ, отдел “Одит на информационните системи”

Обща характеристика на длъжността:

Участие в провеждането на одити на информационните системи, както и на процесите по управление на информационните технологии в БНБ с цел осигуряване на увереност на ръководството относно постигането на целите на банката в областта на ефикасността и ефективността на операциите, конфиденциалността, интегритета и наличността на информацията, надеждността и достоверността на финансовата и оперативна информация, опазване на активите и спазване на нормативната уредба, политиките, плановете, процедурите и договорите. Участие в изготвянето на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и годишното проследяване за изпълнението на препоръките. Участие в дейността по поддържане на използвания в дирекция „Вътрешен одит“ приложен софтуер за управление на одитния процес.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – образователна степен „магистър“;
 • Предпочитана специалност в областта на информационните технологии;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езиковарамка);
 • Опит в сферата на информационните системи, сървърна, виртуална и мрежоваинфраструктура;
 • Опит в анализа на данни, проверката на несъответствията и способност за разкриване напричинно-следствена връзка;
 • Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималнитеизисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка;
 • Способност за планиране, организиране и контролиране на собствената си дейност;
 • Способност за работа под напрежение и умения за работа в екип.Допълнителни изисквания:• Притежаване на международно признат сертификат в областта на одита или счетоводството и/ или сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите на РБ.

  Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

  Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

  За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

  Документи се подават в срок до 25.10.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

  Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

4. SOC Design Engineer

Cognizant

Interested candidates must be willing to relocate to Bulgaria.

Relocate to Bulgaria one of the member states of the European Union.

Key Skills:

 • Cyber security risks identification and prevention, security monitoring using tools (EDR, SIEM etc.)
 • Develop new use cases & adapt/optimize existing use cases for automatic detection of suspicious behavior & hackers’ changing attack modes
 • Analysis of Security events and incidents – prioritization & triaging
 • Knowledge of IT Operating Systems & middleware (Windows, Unix/Linux, databases) and networks
 • Good knowledge of malware types and cyber attach techniques (kill chain)
 • Experience with Cloud applications (AWS or Azure)
 • Analytical and diagnosis skills

Good to have:

 • Good communication skills, at both technical, business, and managerial levels.

Apply through LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/3647311183/?capColoOverride=true

5. Security Incident Response Analyst

Cognizant

София, длъжност на пълно работно време, Заплата над 5000 лв.

За нас

At Cognizant, we are dedicated to helping the world’s leading companies build stronger businesses — helping them go from doing digital to being digital.
With the capacity to support various clients, we offer a world of opportunities for both professionals and graduates. You can expect five-star training, a chance to realize your career goals, and a range of benefits. Be Cognizant!

Отговорности

Currently, we are looking for experienced Security Incident Response Analyst who will join our team in Bulgaria.

Изисквания и необходими умения

• Security incident analysis, impact evaluation, prioritization and escalation
• Expert knowledge in IT system security log information
• Expert knowledge in malware and cyber-attack behaviors
• Networking knowledge, common network protocols, services, events log format
• Knowledge of operating systems and middleware
• IT security detection & analysis solutions experience
• Good knowledge of Security standards (NIST, ISO27001, COBIT), network security domains & zones, firewall, IDS etc

Ние Ви предлагаме

• Competitive salary,
• Opportunity to be part of a rapidly expanding global organization,
• Open-minded and multinational environment,
• Pleasant and inspiring working atmosphere,
• Professional development.
Кандидатстване през JobTiger: https://www.jobtiger.bg/showJob.php?job_id=255979&back_url=%2Fjobs%2F%3F_page%3D1

6. IT Audit Consultant / Senior Consultant

Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) is a global business consulting and internal audit firm composed of experts
specializing in risk and advisory services. The firm helps clients solve problems in internal audit, finance,
operations, technology, litigation, governance, risk, and compliance. Protiviti’s highly trained, results-oriented
professionals serve clients in the Americas, Asia-Pacific, Europe and the Middle East and provide a unique
perspective on a wide range of critical business issues.
Protiviti has more than 80 locations worldwide, including seven in the UK, and is a wholly owned subsidiary of
Robert Half International Inc. (NYSE symbol: RHI). Founded in 1948, Robert Half International is a member of the
S&P 500 index.
The Protiviti Career provides opportunity to learn, inspire and advance within a collaborative and diverse company
culture. We are seeking a motivated candidates to help drive the Internal Audit team in Sofia. You will be part
of a diverse, fast-paced and innovative culture, able to work on a wide range of projects. We fuel your curiosity
with challenging work, talented colleagues, and creative learning resources. At every level, we champion leaders
who influence and achieve results.
Are you inspired to lead, learn, grow, and make a difference? You have come to the right place!

POSITION: 
Protiviti’s (Information Technology (IT) internal auditing practice helps companies understand the key
technology risks and how well the company is mitigating and controlling those risks. Protiviti also provides insight
into the threats inherent in today’s highly complex technologies through assessing technology risks and the control
environment as they relate to critical business processes. Our deep expertise in IT audit can help ensure the
integrity, reliability and performance of these processes. Through our methodologies, our clients realise more
effective and efficient technology controls that better align the internal audit function with their business and IT
strategies.

Key Responsibilities:
• Participating / Leading the delivery and management of IT Audit engagements.
• IT Effectiveness Reviews, assessing IT strategy, IT governance, operating effectiveness and
measurement of performance.
• Understand, test and analyze complex data, systems, and processes effectively to identify weaknesses
and develop sound conclusions and recommendations for improvement.
• Prepare working papers that properly support the work performed and the audit observations.
• Developing, with the Company’s support, existing or new areas of relevant specialism and expertise to
differentiate yourself in the market.

The ideal candidate will have:
• A Bachelor’s degree in relevant discipline (e.g., Accounting, Finance, Information Technology or
Business-Related Field) required.
• 3+ years in internal audit, consulting, assurance services, or related field, either in professional services
or industry.
• Advanced verbal and written communication skills including documentation of findings and
recommendations
• Understanding of current accounting (GAAP) and internal control concepts (COSO, IIA standards,
COBIT).
• Knowledge of auditing processes and methodologies, including developing process flows.
• Knowledge of Sarbanes-Oxley Act provisions and methodologies for achieving compliance
• A diverse skill base in both IT auditing and information systems
• Knowledge of emerging technology risk
• Proficient in Microsoft Office suite applications with specific emphasis on Word, Excel, and PowerPoint.
• Excellent interpersonal skills to interact in team environment and foster client relationships.
• Creative and logical problem-solving abilities.
• Professional certification such as CISA strongly preferred

Should our expectations correspond to your personal plan for professional growth, and you are motivated to
become part of Protiviti’s Internal Audit Team, you can apply by sending us your recent CV to joinus@protiviti.bg
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview. All personal data will be treated with strict
confidentiality.