ISACA за студенти

За първи път през 2023 година: членството в ISACA Sofia е напълно безплатно за студенти! Запишете се сега!

 

Онлайн лекция на ISACA със студенти от специалност „Одитинг“

Във връзка с изпълнение на МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между
УНСС и Асоциацията за одит и контрол на информационни системи-София (наричан за
краткост „АОКИС“) на 06.03.2023г. в лекцията по Одит на човешките ресурси,
Председателят на Управителния съвет (УС) на ISACA, Sofia chapter – г-жа Росина
Чолеева и г-н Евгени Стойчев, член на УС на ISACA, Sofia chepter, изнесоха лекция на
студентите от специалност „Одитинг“, катедра „Финансов контрол“.
Срещата беше открита от професор д-р Цветана Стоянова, Заместник-ректор по
институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС. Тя изрази
удовлетворение от сътрудничеството на УНСС с Асоциацията за одит и контрол на
информационни системи – София и посочи ползите за студентите на УНСС свързани с
възможността за получаване на знания в различни области, сред които IT одит,
управление, риск, изкуствен интелект, GDPR и други.

 

Г-жа Чолеева има повече от 20 години професионален опит в областта на
вътрешния, външния и ИТ одит. Ръководител е на звеното за вътрешен одит на Сметна
палата на Република България от 2017 г. Член е на Контролния съвет на Института на
вътрешните одитори в България от септември 2022 г. Притежава международно признати
сертификати Certified Internal Auditor (CIA) и Certified Government Auditing Professional
(CGAP) на Международния институт на вътрешните одитори и Certified Information
Systems Auditor (CISA) от ISACA.
Г-жа Чолеева подробно представи дейността на ISACA и възможностите, които
организацията предлага за студенти. Тази година, за първи път, студентите ще имат
възможност да станат членове на ISACA, без да дължат такса. За целта студентите е
необходимо да се регистрират и г-жа Чолеева обясни стъпките, които трябва да спазват за
успешна регистрация. Г-жа Чолеева представи и ползите от членство в ISACA,
възможностите за участия в различни събития на ISACA, достъп до страниците за опит и
сътрудничество, в които студентите ще могат да намерят споделен опит.

Г-н Евгени Стойчев бивш студент на УНСС. Завършил е специалност „Финансов контрол“ в
катедра „Финансов контрол“. Към настоящия момент работи в KPMG. Има повече от 10 години
професионален опит в одита в застрахователния и финансовия сектор. Притежава редица сертификати, сред
които Certified Information Systems Auditor (CISA) and Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) –
ISACA USA,
Certified Internal Auditor (CIA), The IIA USA;
Certification in control self-assessment (CCSA), The IIA USA;
Internal auditor of QMS – ISO 19011, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 9001, ISO 14001.

 

Г-н Евгени Стойчев представи на студентите ползите от притежаване на сертификати за тяхното
конкурентно предимство на пазара на труда. Г-н Стойчев подробно представи на студентите различните
видове сертификати на ISACA, които са световно признати. Специално внимание, г-н Стойчев отдели на
подходящия за студентите сертификат Information Technology Certified Associate, който е базисен вариант за
хора без опит. Заедно с това, г-н Стойчев представи на студентите възможности за ползване на безплатни
ресурси на ISACA за нейните членове.
Лекцията беше мотивираща за студентите, които поставиха редица въпроси на лекторите.
Професор Мирослава Пейчева (представител и изпълнител на меморандума за сътрудничество от
страна на УНСС) закри лекцията, като благодари на г-жа Чолеева и на г-н Стойчев за интересното,
мотивиращо и полезно представяне на ISACA и за подробното представяне на възможностите, които
организацията предлага за студентите. Професор Пейчева благодари на Ръководството на УНСС и
специално на професор Цветана Стоянова за подкрепата на сътрудничеството с ISACA.